Letový poriadok

 

      Prevádzkový a letový poriadok na letisku LMK Veľká Lomnica.

        Pre letisko Stará Lesná.

       Prístup do areálu:

 

Do modelárskeho areálu majú voľný prístup členovia klubu,  ich  rodinní príslušníci a hostia v sprievode člena klubu.   Členovia  zároveň  zodpovedajú za bezproblémovú letovú prevádzku na letisku a za bezpečnosť osôb, ktoré sprevádzajú. Iné osoby nemajú do areálu prístup, s výnimkou verejných akcií, usporiadaných klubom.  Na túto  skutočnosť sú všetci upozornení tabuľou pri vstupe do areálu.

 

       Zabezpečenie areálu a používanie:

 

Prístup do areálu majú členovia klubu uzamykateľnou závorou. To platí aj pre príjazdy áut. Parkovanie je pozdĺž príjazdovej cesty, po jej pravej strane na vytýčenej trávnatej ploche. Tieto parkovacie miesta sú určené pre autá členov klubu. Nie je dovolené parkovať pozdĺž Vzletovej a pristávacej dráhy (ďalej VPD).  Každý člen, ktorý splní všetky náležitosti členstva, má právo vlastniť kľúč od vstupnej závory s tým, že platí nasledujúce pravidlo: Prvý prichádzajúci odomkne a otvorí závoru a posledný odchádzajúci ručí, že bude uzamknutá vstupná závora. Toto je potrebné dodržiavať aj v priebehu dňa keď odchádzam z letiska a nikto z členov klubu nie je prítomný!         Každý užívateľ areálu je povinný udržiavať poriadok a čistotu na letovej ploche a v celom areáli letiska! 

 

      Lietanie s modelmi:

Lietať s modelom v areáli letiska smie iba člen LMK Veľká Lomnica, ktorý má na príslušný rok zaplatený členský príspevok.                                                                                                          Lietanie modelárov, ktorí nie sú členmi nášho klubu je povolené len na oficiálnych akciách usporiadaných LMK.                                                                                                                               Na klubovom letisku je ďalej povolené lietať neorganizovaným RC modelárom ktorí nie sú členmi LMK, ani sa nezúčastnia usporiadanej akcie za týchto podmienok:                                                        prispejú čiastkou 2 eurá/deň – príspevok je dobrovoľný a je určený na údržbu trávnatých plôch a    prevádzku areálu,   oboznámia sa s letovým poriadkom a budú ho dodržiavať,    budú sa plne riadiť pokynmi vedúceho lietania, ktorý má právo vykázať návštevníka z letiska pri   hrubom porušení pravidiel,    za prevedenie týchto úkonov ručí člen LMK, ktorý je v dobe príchodu neorganizovaného modelára prítomný a je zároveň riadne poučený o spôsobe prevedenia evidencie hosťujúceho pilota,   za hosťa niektorého z členov LMK  tento zodpovedá za jeho činnosť a je na jeho rozhodnutí, či bude modelárskej návšteve odpustený letový príspevok, alebo nie.                      Každý registrovaný člen klubu potvrdzuje svojim podpisom, že bol riadne oboznámený so všetkými časťami tohto prevádzkového a letového poriadku.                                                           Pokiaľ tento a s tým súvisiace opatrenia nebudú príslušným pilotom rešpektované a dôjde k mimoriadnej udalosti, zodpovedá za vzniknutú škodovú udalosť pilot, ktorý incident spôsobil.         K objasneniu vzniknutého incidentu sú povinní všetci prítomní na letovom dni spolupracovať a navrhnúť predsedom LMK také opatrenia, aby sa prípad neopakoval. Je preto povinnosťou členov klubu, slušnou formou vysvetliť všetkým modelárom – nečlenom tieto pravidlá a zároveň navrhnúť novo prichádzajúcemu možnosť stať sa riadnym členom LMK, so všetkými právami a povinnosťami z toho vyplývajúcimi.                                    

 

 

 

 

 

     Letový poriadok – základné ustanovenia.

 

Všetci modelári, ktorí lietajú v areáli letiska LMK Veľká Lomnica sú povinní sa oboznámiť s letovým poriadkom a dodržiavať ho!                                                                                                                                                              Časové obmedzenie prevádzky: 

                                                                                                                                  

V areáli sa smie lietať s motorovými modelmi  od 9.00 do 18.00hod.!                                             Vetrone a modely s elektro pohonom smú lietať od rozodnenia do zotmenia.                        

Organizácia lietania:                                                                                                                                                                                                                                                    Vzhľadom na to, že naše letisko sa nachádza v oblasti CTR letiska Poprad-Tatry, je povinnosťou každý letový deň a individuálne lietanie, ohlásiť na vežu RLP letiska Tatry (tel.č. +421527722981) zahájenie a ukončenie lietania s uvedením mena ohlasovateľa.   Keďže každý pohyb na letiskovej ploche je námatkovo monitorovaný štátnou a obecnou políciou je žiaduce, aby každý člen pri kontrole sa mohol preukázať riadnym členským preukazom LMK.                                                      Každý modelár, ktorý chce lietať v areáli, je povinný pred prvým zapnutím vysielača zistiť tých, ktorí majú rovnaký, alebo susedný kanál.   Zapnúť vysielač a lietať smie iba po dohovore s modelármi s ktorými sa kmitočtovo kríži. Toto ustanovenie sa netýka modelárov ktorí používajú súpravy 2,4 Ghz. Letový čas je obmedzený na 10 minút, pokiaľ nebude vopred dohodnutý čas iný.   Buďme k sebe vzájomne solidárni, nech si zalietame všetci. !!                                                      Poradie na štart treba hlásiť vedúcemu lietania, alebo radiť modely na vyhradenom páse.     Základným pravidlom pre súčasné lietanie viacerých modelárov je povinnosť upovedomiť pilota, ktorý práve lieta, že hodlám tiež odštartovať a požiadať ho o súhlas so spoločným lietaním.   Zároveň v priebehu letu je nutné hlasite upozorniť ostatných lietajúcich kolegov, že idem na štart, alebo pristátie a v ktorom priestore budem lietať.                                                                               Pristávajúci model má prednosť!  Pristávajúci model  bez motora má VŽDY PREDNOSŤ !!          Počas lietania sa treba vyhnúť ladeniu motorov, alebo ich zabehávaniu.  Toto sa dá robiť mimo spoločného lietania, alebo v inom priestore areálu, odkiaľ nebudú rušení hlukom motorov ostatní modelári.                                                                                                                                      Odkladanie modelov (stojánka lietadiel) je na ľavej strane VPD v smere pohľadu  Juh.              

 Letový priestor: 

 

Letový priestor pre motorové modely je nad VPD a za ňou smerom k Tatrám. Je zakázané lietať nad stojánkou lietadiel a nad parkoviskom.                                                                                   Letový priestor pre vetrone a elektrovetrone  je aj na opačnej strane  od VPD a  v celom priestore letiska do výšky cca20 m.  Je zakázané pre vetrone vo výške menej ako 20 m. lietať nad  stojánkou lietadiel  a nad parkoviskom!  Pri výške menej ako 20 m. sa model zaradí na pristátie na VPD.  Pri nedodržaní letového priestoru bude modelár dôrazne upozornený vedúcim lietania a pri opakovanom porušení, bude ukončená jeho letová činnosť !                                                      

Bezpečnosťprevádzky:                                                                                                           

Nedodržanie bezpečnosti bude mať za následok zákaz vstupu do areálu.   Je na prosto neprípustné prevádzať lety nad priestorom, kde sú ľudia a štartovať a pristávať cez tieto priestory.  Pre nových a menej skúsených pilotov platí doporučenie, absolvovať prvé lety pod dohľadom niektorého zo skúsenejších pilotov, popr. podľa možností využiť riadenie ,,inštruktor – žiak”.                           Nelietajúci členovia sledujú letovú prevádzku a podľa nutnosti a možnosti upozornia na krízovú udalosť, napr. stret s modelom alebo inú skutočnosť ohrozujúcu bezpečnosť lietania.                        Za aktivity mimo letiska, zodpovedá pilot sám.

 

 

Bezpečnostné desatoro.

 

 

*Pred každým zahájením lietania ohlás na vežu letiska Tatry (tel.č. +421527722981) začiatok a koniec činnosti s uvedením mena kto to nahlásil, tak ako je to stanovené v ,,Prevádzkovom a letovom poriadku na letisku LMK Veľká Lmnica.

 

 *Používame iba povolené frekvencie, 35, 40 MHz a 2,4 GHz.

 

 

*Pred štartom všetko prekontroluj, model, vysielač, batérie a ak máš akékoľvek pochybnosti neštartuj.

 

 

*Platí prísny zákaz lietania nad obytné priľahlé časti letiska, nad       zaparkovanými autami a nad divákmi.

 

 

*Kontroluj si letový priestor. Štarty a pristátia len na ploche na to určenej.

 

 

*Lietaj v rámci svojich schopností a možností svojho stroja.

 

 

*Pokiaľ lietaš v skupine, upozorňuj ostatných na štarty a pristátia.

 

 

*Modely sa obchádzajú, nie prekračujú a na cudzie modely a vysielače sa nesiaha bez dovolenia.

 

 

*Chovaj sa tak, aby si čo najmenej zasahoval do aktivít ostatných prítomných.

 

 

*Akékoľvek riziko pri nerešpektovaní predpisov preberáš na seba !

 

Na tomto letisku nie je povolený vzlet balónov !

 

Comments are closed.