Letový poriadok

BEZPEČNOSTNÁ SMERNICA PRE LIETANIE S RC MODELMI

na letisku LMK Veľká Lomnica

 

 

BEZPEČNOSTNÁ SMERNICA

 

Modely a lietanie s nimi sa musí riadiť bezpečnostnými pravidlami predpisov. Pri prevádzke modelu musí mať modelár hlavnú zásadu, a to je zaistenie bezpečnosti prevádzky na letisku a bezpečnosť prevádzky modelu a bezpečnosť iných osôb nachádzajúcich sa na letisku.

 

Naše letisko LMK Veľká Lomnica sa nachádza v zóne medzinárodného letiska Poprad a sme v blízkosti súkromného letiska Mlinica ( 3km západne od nás) preto je nutné oznámiť na vežu letiska Poprad začiatok a ukončenie lietania s modelmy lietadiel na

 

tel. č. 052 77 22 981

 

Zakazuje sa prevádzkovať RC modely,  ktorých pevnostné a konštrukčné riešenie nespĺňa technické predpoklady pre let a bezpečnú prevádzku, alebo s modelom, o ktorom nie som si istý, že je v 100% stave.  (Nabité batérie prijímača a vysielača, zaistené spoje a pod.)

 

– Z bezpečnostných dôvodov žiadame pilotov a návštevníkov letiska aby si svoje motorové    vozidlá zaparkovali a následne sa pohybovali len v priestoroch výlučne na to určených ako sa uvádza aj v Prevádzkových pravidlách. (spôsob, miesto parkovania, miesto pre návštevníkov, depo modelov atď… viď. Situačnú mapku.) (Mapku vyrobím podľa schváleného náčrtu!!!)

 

– Pred vstupom na letisko je pilot povinný oboznámiť sa s prevádzkovým predpisom a je povinný mať uhradený poplatok nečlena klubu ešte pred vstupom na letisko. (Spôsob úhrady je uvedený v prevádzkových pravidlách LMK Veľká Lomnica)

 

– Pilot používajúci model na RC letisku LMK Veľká Lomnica svojím vstupom na letisko týmto súhlasí s týmito bezpečnostnými pravidlami prevádzkového

poriadku RC letiska LMK Veľká Lomnica a je povinný ich dodržiavať a zároveň berie na vedomie, že ich porušením a nedodržaním môže dôjsť k ohrozeniu osôb a majetku na letisku a v jeho blízkom okolí. (Výhovorka, že on nevedel, alebo to nečítal NEPLATÍ!)

 

– Člen klubu, ako účastník na letisku zodpovedá za prípadných hostí, alebo doprovod, ktorý prišiel s ním. Musí hostí poučiť o bezpečnosti prevádzky a poriadku na letisku.

 

– Člen klubu vo vlastnom záujme a z bezpečnostného hľadiska je povinný náležite poučiť aj náhodných zvedavcov či divákov ktorí by porušovali svojím správaním túto smernicu. (hlavne čo sa týka nasledujúceho bodu)

 

– Prihliadajúci doprovod nesmie v žiadnom prípade z bezpečnostných dôvodov vstupovať na plochu letiska, ktorá je určená na štart a pristávanie modelov z dôvodu priameho ohrozenia zdravia a nebezpečenstva úrazu.

 

– Prísny zákaz vstupu do depa RC modelov pre návštevníkov bez sprievodu pilota ktorý preberá na seba zodpovednosť za prípadné spôsobené škody na uložených modeloch zároveň musí zabezpečiť aby sa návštevníci nedotýkali modelov.

 

– RC pilotom (ďalej len pilotom) je prísne zakázané lietať za svojím chrbtom, inému pilotovi lietať nad hlavou, pristávať za chrbtom, lietať nad zaparkovanými automobilmi, a lietať v priestore nad ostatnými osobami, alebo inak ohrozovať ľudí (kolegovia, hostia návštevníci, prípadní diváci). Lietať sa smie len vo vytýčených bezpečných priestoroch letiska.

 

– Málo skúsený pilot musí vždy lietať pod dozorom skúseného pilota.

 

 – Lieta vždy len jeden pilot – právo prvého na ploche. Pokiaľ chce lietať súčasne aj iný pilot, musí sa  dohodnúť s prvým  pilotom, v ktorých miestach budú lietať, prípadne si určiť smer rotácie lietania. Pokiaľ prvý pilot nebude súhlasiť s navrhnutým lietaním, ostatní to musia rešpektovať a nechať dolietať prvého pilota.

 

– Pokiaľ je vo vzduchu po dohode pilotov viac lietadiel, tak úmysel pristáť, alebo prelietať nad dráhou ohláste ostatným pilotom ktorí lietajú súčasne.

 

– Ak sa na dráhu chystá pristáť lietadlo, má toto z bezpečnostných dôvodov absolútnu prednosť v prípade, že na letiskovej dráhe (ďalej len dráhe) lietajú dvaja piloti

 

– V prípade straty kontroly nad letiacim modelom sa snaží pilot upozorniť svoje okolie a pokúša sa riadiť model až do poslednej chvíle. V každom prípade má prednosť zdravie a život prítomných pred modelom.

 

– Je neprípustné prevádzkovať na ploche model so spaľovacím motorom bez účinného tlmiča hluku.

 

– Z bezpečnostných dôvodov je zakázané rušiť pilota a zaťažovať ho otázkami počas lietania s modelom! Je nutné počkať kým pristane.

 

– Pokiaľ už lietajú dva motorové modely (alebo sa pripravujú na štart a majú už spustené motory), je zakázané spúšťať ďalší motor iného modelu so spaľovacím motorom. Hluk bežiaceho motoru na zemi ruší už lietajúcich pilotov, ktoré nemusia počuť ich vlastný motor, čo môže byť príčinou havárie lietajúceho modelu.

 

– Ak spôsobí niekto inému škodu, alebo ujmu na zdraví, je povinný niesť následky. Za prevádzku RC modelu zodpovedá v plnom rozsahu pilot!

 

– Pri organizovaných športových akciách resp. leteckých dňoch alebo súťaží podlieha letová prevádzka priamym pokynom RIADIACEHO LETOVEJ PREVÁDZKY pričom tieto prevádzkové pravidlá sa rozšíria o ďalšie body platné počas organizovania akcie platné pre daný letový deň, s ktorými sa piloti oboznámia na predletovom brífingu.

 

– Klub LMK Veľká Lomnica si vyhradzuje právo smernicu rozšíriť o ďalšie body platné počas trvania športovej akcie a podľa požiadaviek riadiaceho letovej prevádzky.

 

Pre majiteľov a pilotov RC vysielačov pracujúcich v pásme 35 alebo 40 MHz:

 

Pred lietaním je pilot (modelár) používajúci RC súpravy používajúci RC súpravy pracujúce v pásme 35 alebo 40 MHz povinný uistiť sa o voľnosti ním použitého kanálu (neplatí pre 2,4GHz) a riadiť sa stanovenými pokynmi:

 

– Modelári používajúci RC súpravy pracujúce v pásme 35 alebo 40 MHz sú pred vstupom na letisko povinní sa zapísať na tabuli. Je potrebné uviesť meno, kanál, frekvenciu vysielačky. Ak sa niektorý z pilotov nezapíše nebude mu umožnené lietať z bezpečnostných dôvodov.

 

– Pred zapnutím RC súpravy a aj pred samotným lietaním (neplatí pre 2,4 GHz) je nevyhnutné preveriť u ostatných pilotov, či používaný kanál nie je už obsadený. Pokiaľ áno, je nutné sa dohodnúť ako bude prevedené striedanie na rovnakom kanále je potrebné aby sa piloti používajúci tieto pásma navzájom medzi sebou dohodli. V prípade použitia susedných kanálov si overte, že sa navzájom nerušíte. Odporúča sa nepoužívať susediace kanály.

 

– V prípade obsadenia požadovaného kanálu (pásmo 35 alebo 40 MHz), nesmiete vysielač zapínať, a je potrebné počkať až pokiaľ model riadený na zhodnej frekvencii dolieta a jeho pilot oznámi vypnutie vysielačky. (neplatí pre 2,4 GHz)

 

Klub LMK Veľká Lomnica vyžaduje „Prísne dodržiavanie tejto bezpečnostnej smernice“. Vážený modelári a návštevníci berte na vedomie, že dodržiavaním týchto zásad chránite nielen seba, ale aj bezpečnosť a zdravie prítomných osôb, svoj model, modely kolegov a tiež ostatný majetok prítomných a iných zúčastnených osôb.

 

V prípade ak niektorý z návštevníkov letiska (hostia, návštevníci, piloti) nebude dodržiavať bezpečnostnú smernicu schválenú Klubom LMK Veľká Lomnica a viacnásobne ju poruší môže byť vykázaný a vyvedený členom, alebo správcom Klubu LMK Veľká Lomnica z priestorov letiska!

 

Táto smernica bola schválená na ustanovujúcej členskej schôdzi Klubu LMK Veľká Lomnica a nadobúda účinnosť dňom jej schválenia.

 

V Veľkej Lomnici dňa 9.5.2021

 

Juraj Kubičár

Predseda LMK Veľká Lomnica